• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0885345144
    • Диспенсър, бял, в КОМПЛЕКТ с Pachico Дезинфектант AHD, на спрей, 1 l, 2 броя

     1 2 3 4 5
     Наличност:
     На склад
     Арт. №: Pachico

     Сензорен диспенсър за дезинфектант на спрей с голям капацитет

     ЛЕСЕН НАЧИН ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ИНФЕКЦИИ

     • Без контакт с диспенсъра!
     • Без замърсяване на пълнежа!
     • Без нужда от ток!
     • Без предаване на бактерии и инфекции!

     • Капацитет: 1 l.
     • Цвят: бял.

      Pachiko дезинфекциращ препарат за ръце – биоцид с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus), фунгоцидно действие, като областите на приложение са:
             –хигиена и дезинфекция на ръце;
             –хирургична дезинфекция на ръце;
             –дезинфекция на кожа преди медицински манипулации.

      Хигиенна дезинфекция на ръце:
             –бактерицидно и фунгицидно действие – 3 ml. – 30 sec.
             –туберкулоцидно действие – 2 х 3 ml. – 60 sec.

      Хирургична дезинфекция на ръце:
             –бактерицидно, вкл.туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие – 2 х 3 ml. – 2 х 2.5 min.
             –тип 1 и 2, Herpes simplexRota virus – обливане до изсъхване – 1,5мин.
             –профилактика на HBV/HIV – 3 х 3 ml. – 3 х 1 min.
             –при риск от HBV/HIV – 3 х 3 ml. – 5 min (2+2+1).

      НАЧИН НА УПОТРЕБА:
      Втриване в кожата на ръцете от биоцида, който е готов за употреба. Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации – чрез обтриване на кожата с тампон, обилно напоен с биоцида до изсъхване при експозиционно време 1 минута (бактериоцидно и фунгоцидно действие).
     • Обем: 1 l.

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ
     • Н225 Силно запалими течности и пари.
     • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
     • Н336 Може да предизвика сънливост и световъртеж.

      ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
     • P210 Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
     • P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
     • Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска.
     • Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
     • Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
     • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

      ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
      3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място. Прочетете внимателно листовката преди употреба.

      САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
    • Коментари
     Няма открити резултати
    • Коментари продукта
   • Newsletter