• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0885345144, 0895622801
    • ЗАПОВЕД № РД 01-219 от 02.04.2020 год.

     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

     МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

     СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015

     1051 СОФИЯ, УЛ. "ТРИАДИЦА" № 2, ЕЛ.: 8119 443, ФАКС: 988 44 05, WWW.MLSP.GOVERNMENT.BG

      

      

     ЗАПОВЕД  № РД 01-219 

     от 02.04.2020 год.

      

     На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 36, т. 2 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд и обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

      

      

     НАРЕЖДАМ: 

      

            I. До отмяната на извънредното положение работодателите да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в съответствие с вида и характера на дейността им, като осигуряват подходящи условия на труд, които включват най-малко:

            1. Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите, с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в това число осигуряване на подходящи инструкции, информационни материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.

            2. Въвеждане на пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на територията на предприятието на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания.

            3. Създаване на организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както между работниците и служителите, така и между тях и външните лица на територията на предприятието, а когато е възможно - спазване на дистанция от не по-малко от 1 – 1.5 м.

            4. Задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене. Дезинфекцията да се извършва не по-рядко от два пъти в рамките на работния ден/работната смяна, но не по-рядко от честотата, определена от производителя на използваните препарати. При сменен режим на работа да се извършва задължителна дезинфекция след приключването на всяка смяна.

      

     1

      

            5. Осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите: течаща топла вода, миещи препарати, салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и други.

            6. Осигуряване на добра респираторна хигиена на работното място чрез редовно проветряване на помещенията.

            7. Осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификата на дейността - защитни маски за лице, ръкавици и други.

            8. Дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване за служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят защитни средства.

            9. Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които  проявят грипоподобни симптоми или когато работниците и служителите не използват предоставените им лични предпазни средства.

           II. Изпълнението на мерките по т. I. да се обсъждат в Комитетите/Групите по условия на труд в предприятията, а в предприятията с по-малко от 5 работещи – с всички работници и служители.

      

              Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

      

      

      

      

                                                                                                              МИНИСТЪР:           / П /                    

     ДЕНИЦА САЧЕВА          

   • Newsletter